Hukuki Ontoloji ve Epistemoloji Üzerine

Prof. Dr. Cemal Bâli Akal   

3 Şubat 2023

“Hukuk nedir?” sorusu, ontolojinin ilk tanımına bakılırsa, “genel olarak” ontolojik bir soru sayılabilir. Ama hukuk ve ontoloji arasında kurulan ilişkiler araştırıldığında, bu soruya verilecek cevabın da yaklaşımlarla birlikte sonsuzca çeşitlendiği ...

Yazının devamı için tıklayınız...
Yurt Dışına Çıkış "Vergisi"

Ar. Gör. Sıla Adak   

11 Kasım 2022

8.3.2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesi ile 50 TL olarak düzenlenen yurt dışına çıkış harcı (YDÇH), 5307 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı ...

Yazının devamı için tıklayınız...
Machiavelli ve Adamotu

Prof. Dr. Cemal Bâli Akal   

14 Ekim 2022

Bu yazı, alışılageldik okumalarına karşı Machiavelli’nin, meşruiyet anlatıları karşısında verita effettuale’yi arayan ve özgür irade sorunu bağlamında determinist bir yaklaşımla hukuki sorumluluk kavramını tartışmaya açan siyasi-hukuki yaklaşımını ...

Yazının devamı için tıklayınız...
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’NDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA ŞİKÂYET PLATFORMLARININ FAALİYETLERİNİN HAKSIZ REKABET ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ar. Gör. Alican Çalışkan   

23 Mayıs 2022

Şikâyet platformları ülkemizde çok sayıda kullanıcı tarafından ürün ya da firmalar hakkında şikayetlerin paylaşılması ya da bu şikayetlerin görüntülenmesi için kullanılan web siteleridir. Bu platformlarda rekabet katılımcılarının ticaret unvanları...

Yazının devamı için tıklayınız...
İTALYA FUTBOL FEDERASYONUNUN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ HAKKINDA (3 ŞUBAT 2021 TARİHLİ, C-155/19 ve C-156/19 SAYILI BİRLEŞEN KARAR NUMARALI) AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARI ve TÜRKİYE'DE SPORUN SÜPER LİGE UYGUN KAMUSALLIĞI

Ar. Gör. Atakan Uzun   

16 Mayıs 2022

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 3 Şubat 2021 tarihli Kararı ile iç hukukta özel hukuk hükümlerine tabi tutulan İtalyan Futbol Federasyonunun, Avrupa Birliğinin Kamu İhalelerine ilişkin 2014/24/AB sayılı Direktifi kapsamında...

Yazının devamı için tıklayınız...
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE YARGITAYIN ÖZEL HUKUKA DAİR İÇTİHADININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı   

11 Şubat 2022

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun” veya “Rekabet Kanunu”), yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana Kanun’da yapılan en önemli değişiklik, 2020 yılı Haziran ayında 7246 sayılı Kanun (“Kanun Değişikliği”) ile gerçekleşmiştir...

Yazının devamı için tıklayınız...
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ'NE TESCİL EDİLEN İLK ESAS SÖZLEŞMESEL TAHKİM ŞARTINA İLİŞKİN TESPİTLER

Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu    Av. Kadir Çevikbaş   

3 Aralık 2021

Tahkimde uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha kısa sürede çözülmesi, yargılamanın gizliliği sayesinde şirketin ve tarafların menfaatlerinin korunabilmesi, uyuşmazlığın uzman hakemler tarafından karara bağlanabilmesi gibi avantajları sebebiyle...

Yazının devamı için tıklayınız...
KONAKLAMA VERGİSİ

Ar. Gör. Sıla Adak   

29 Ekim 2021

Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34. maddesine eklenmiş ve böylece 7194 sayılı Kanun ile ihdas edilen üç vergiden biri olmuştur. Verginin, aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca...

Yazının devamı için tıklayınız...
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu   

21 Mayıs 2021

07.12.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile ihdas edilen üç yeni vergiden bir tanesi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na (EVK) eklenen 42-49 uncu maddeler ile düzenlenen Değerli Konut Vergisi (DKV) olmuştur...

Yazının devamı için tıklayınız...
ARTICLE 220/6 AND 220/7 OF THE TURKISH PENAL CODE:
THE "FORESEEABILITY" REQUIREMENT IN IŞIKIRIK V. TURKEY, BAKIR AND OTHERS V. TURKEY AND İMRET V. TURKEY
JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş   

7 Mayıs 2021

In the judgment of Işıkırık v. Turkey (no. 41226/09) of 14 November 2017, the Court examined whether the conviction of a peaceful demonstrator under paragraph 6 of Article 220 and paragraph 2 of Article 314 of the Criminal Code constituted a breach...

Yazının devamı için tıklayınız...
100. YILINDA 1921 ANAYASASI'NA DAİR

Doç. Dr. Nilay Arat    Dr. Öğr. Üyesi Aslı Topukcu   

23 Nisan 2021

1921 Anayasası, gerek anayasanın oluşturulma biçimi bakımından asli kuruculuk özelliği, gerekse de yeni bir devletin kuruluşuna işaret etmesi nitelikleriyle ve bağımsızlık mücadelesinin yürütülmesi sürecinde yürürlükte olan en üst hukuki belge...

Yazının devamı için tıklayınız...
7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU ve ÜRÜN SORUMLULUĞU TAZMİNATI

Prof. Dr. Başak Baysal    Av. M. Selim Yavuz    Av. Murat Uyanık   

26 Mart 2021

İmalatçının sorumluluğu veya ürün sorumluluğu (Product liability) ile ilgili uzun zamandır beklenen ve aynı zamanda Avrupa Birliği uyum sürecinin de önemli bir ayağı olan 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu [ÜGTDK] 12 Mart 2020...

Yazının devamı için tıklayınız...
"Çalışma saatleri dışında zihniniz halen iş ile mi meşgul?"
ÖZEL YAŞAM ile İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ SINIRLARIN BULANIKLAŞMASI ve "ULAŞILABİLİR OLMAMA HAKKI" ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya   

26 Şubat 2021

Çalışma yaşamının dijital dönüşümü doğrultusunda, Avrupa Birliği Parlamentosunun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu, hazırladığı bir rapor ile Birlik Koyonunu işçinin ulaşılabilir olmama hakkının güvence altına alınması konusunda...

Yazının devamı için tıklayınız...